Advances in diagnosis and management of ovarian cancer

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Farghaly, Samir A. (Biên tập viên)
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:1 online resource (xv, 270 pages) : illustrations (some color)
Được phát hành: New York : Springer, 2014.
số ISBN:9781461482710 (electronic bk.)
1461482712 (electronic bk.)