Threshold /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Longenbach, James.
Ngôn ngữ:English
Loạt:Phoenix poets.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:x, 70 pages ; 22 cm.
Được phát hành: Chicago : University of Chicago Press, 1998.
số ISBN:0226492451 (cloth : alk. paper)
9780226492452 (cloth : alk. paper)
0226492478 (pbk. : alk. paper)
9780226492476 (pbk. : alk. paper)

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3562.O4967 T48 1998
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PS3562.O4967 T48 1998 Sẵn có  Đặt Giữ