In the night season : a novel

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bausch, Richard, 1945-
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First HarperPerennial edition.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:326 pages ; 21 cm
Được phát hành: New York : HarperPerennial, 1999.
số ISBN:0060930306

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3552.A846 I5 1999
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PS3552.A846 I5 1999 Sẵn có  Đặt Giữ