The elephant in the room stories about cancer patients and their doctors

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Waxman, Jonathan.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả vật lý:1 online resource (xix, 264 pages)
Được phát hành: London ; New York : Springer-Verlag London Limited, [2012]
số ISBN:9780857298959 (electronic bk.)
085729895X (electronic bk.)