The old man and the sea /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hemingway, Ernest, 1899-1961.
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First Scribner Classic/Collier edition.
Mô tả vật lý:127 pages ; 18 cm
Được phát hành: New York : Macmillan, 1986, 1952.
số ISBN:0020519109

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3515.E37 O4 1986
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PS3515.E37 O4 1986 Sẵn có  Đặt Giữ