Medicare and the hospitals ; issues and prospects

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Somers, Herman Miles, 1911-1991.
Tác giả của công ty: Brookings Institution.
Tác giả khác: Somers, Anne Ramsay.
Ngôn ngữ:English
Loạt:Studies in social economics.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:xvi, 303 pages ; 24 cm.
Thư mục:Bibliographical footnotes.
Được phát hành: Washington : Brookings Institution, [1967]

4th floor

Chi tiết quỹ từ 4th floor
Số hiệu: RA412.5.U6 S6
RA412.5.U6 S6 Sẵn có  Đặt Giữ