Horoscopes for the dead : poems

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Collins, Billy.
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Mô tả sách:United States poet laureate, 2001-2003.
Mô tả vật lý:xiii, 106 pages : illustrations ; 22 cm
Được phát hành: New York : Random House, [2011]
số ISBN:9781400064922 (hc. : acid-free paper)
1400064929 (hc. : acid-free paper)

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3553.O47478 H67 2011
PS3553.O47478 H67 2011 Sẵn có  Đặt Giữ