Memoir of a debulked woman : enduring ovarian cancer

In this moving memoir, a renowned feminist scholar explores the physical and psychological ordeal of living with ovarian cancer.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gubar, Susan, 1944-
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Tóm tắt:In this moving memoir, a renowned feminist scholar explores the physical and psychological ordeal of living with ovarian cancer.
Mô tả vật lý:xiii, 296 pages ; 22 cm
Thư mục:Includes bibliographical references.
Được phát hành: New York : W.W. Norton & Co., [2012]
số ISBN:9780393073256 (hardcover)
0393073254 (hardcover)

4th floor

Chi tiết quỹ từ 4th floor
Số hiệu: RC280.O8 G83 2012
RC280.O8 G83 2012 Sẵn có  Đặt Giữ