Innovations in plastic and aesthetic surgery

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Eisenmann-Klein, M., Neuhann-Lorenz, C.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả vật lý:xvii, 494 pages : illustrations ; 28 cm
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: Berlin ; New York : Springer, [2008]
số ISBN:9783540463269
3540463267