The devotional poems of Mirabai /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mīrābāī, active 1516-1546.
Ngôn ngữ:English
Hindi
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Mô tả sách:Translated from Hindi.
Mô tả vật lý:x, 144 pages ; 22 cm
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: Delhi : Motilal Banarsidass, 1980.

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PK2095.M5 A224 1980
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PK2095.M5 A224 1980 Sẵn có  Đặt Giữ