The memory bible : an innovative strategy for keeping your brain young

Includes a brain fitness program developed by Dr. Small to help people improve their mental performance through diet, drugs, mental exercises and more.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Small, Gary, 1951-
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:1st Hachette Books trade edition.
Những chủ đề:
Tóm tắt:Includes a brain fitness program developed by Dr. Small to help people improve their mental performance through diet, drugs, mental exercises and more.
Mô tả vật lý:[ix], 305 pages : illustrations ; 21 cm
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 291-298) and index.
Được phát hành: New York : Hachette, 2014.

4th floor

Chi tiết quỹ từ 4th floor
Số hiệu: QP376 .S638 2014
QP376 .S638 2014 Sẵn có  Đặt Giữ