Daily horoscope : poems

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gioia, Dana.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả sách:Collected poems previously published in various magazines, limited edition chapbooks, or broadsides.
Mô tả vật lý:87 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations ; 23 cm
Được phát hành: Saint Paul, Minn. : Graywolf Press, [1986]
số ISBN:0915308797
9780915308798
0915308800
9780915308804

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3557.I5215 D35 1986
PS3557.I5215 D35 1986 Sẵn có  Đặt Giữ