Eleanor of Aquitaine /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Seward, Desmond, 1935-
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:264 pages : illustrations ; 22 cm
Thư mục:Bibliography: pages 257-260.
Được phát hành: New York : Times Books, [1979]
số ISBN:0812907493

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: DA209.E6 S45 1979
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
DA209.E6 S45 1979 Sẵn có  Đặt Giữ