Bureaucratic justice : managing social security disability claims

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mashaw, Jerry L.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:x, 238 pages ; 22 cm
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: New Haven : Yale University Press, [1983]
số ISBN:0300028083

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: KF3650.5 .M37 1983
KF3650.5 .M37 1983 Sẵn có  Đặt Giữ