Ballistics : poems

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Collins, Billy.
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:xiii, 112 pages ; 22 cm
Được phát hành: New York : Random House, [2008]
số ISBN:9781400064915 (alk. paper)
1400064910 (alk. paper)

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3553.O47478 B35 2008
PS3553.O47478 B35 2008 Sẵn có  Đặt Giữ