Textbook of plastic and reconstructive surgery basic principles and new perspectives

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Maruccia, Michele (Biên tập viên), Giudice, Giuseppe (Biên tập viên)
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:1 online resource : illustrations (chiefly color)
Được phát hành: Cham : Springer, [2022]
số ISBN:9783030823351
3030823350