Operation wandering soul : a novel

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Powers, Richard, 1957-
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First HarperPerennial edition.
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:352 pages ; 21 cm
Được phát hành: New York : HarperPerennial, 1994.
số ISBN:006097611X

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3566.O92 O64 1994
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PS3566.O92 O64 1994 Sẵn có  Đặt Giữ