The Sexual liberals and the attack on feminism /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Leidholdt, Dorchen., Raymond, Janice G.
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First edition.
Loạt:Athene series.
Những chủ đề:
Mô tả sách:Essays which originated as speeches and panel presentations at a conference on April 6, 1987, at the New York University Law School.
Mô tả vật lý:xvii, 244 pages ; 24 cm.
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: New York : Pergamon Press, 1990.
số ISBN:0080374573 (pbk.)
0080374581

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HQ1403 .S49 1990
HQ1403 .S49 1990 Sẵn có  Đặt Giữ