Boomers on the edge : three realities that will change your life forever

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hargrave, Terry D.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:268 pages ; 21 cm
Thư mục:Includes bibliographical references.
Được phát hành: Grand Rapids, Mich. : Zondervan, [2008]
số ISBN:9780310276593 (softcover)
0310276594 (softcover)
Mục lục:
  • The challenge of caregiving
  • The challenge of adult children
  • The challenge of retirement.