The iron key /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Longenbach, James.
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:
Mô tả sách:Poems.
Mô tả vật lý:89 pages ; 21 cm
Được phát hành: New York : W.W. Norton & Co., 2010.
số ISBN:9780393078954 (hardcover)
0393078957 (hardcover)
9780393342666 (pbk.)
0393342662 (pbk.)

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3562.O4967 I76 2010
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PS3562.O4967 I76 2010 Sẵn có  Đặt Giữ