Medicare for dummies /

"Learn to: Navigate Medicare's complexities; pinpoint when you need to sign up; choose the coverage option that's right for you; make smart, cost-saving decisions"--Cover.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Barry, Patricia (Medicare expert) (Tác giả)
Ngôn ngữ:English
Loạt:--For dummies.
Những chủ đề:
Tóm tắt:"Learn to: Navigate Medicare's complexities; pinpoint when you need to sign up; choose the coverage option that's right for you; make smart, cost-saving decisions"--Cover.
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:xii, 366 pages : illustrations ; 24 cm.
Được phát hành: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, [2014]
số ISBN:9781118532782 (pbk.)
1118532783 (pbk.)

4th floor

Chi tiết quỹ từ 4th floor
Số hiệu: RA412.3 .B37 2014
RA412.3 .B37 2014 Sẵn có  Đặt Giữ