Plan your estate /

This book provides the information and encouragement you need to create an estate plan that's right for you. It shows you how to protect your property, provide for children, avoid probate and plan for incapacity. The information in this book will help you formulate your plan and will save you t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Clifford, Denis (Tác giả)
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:Fifteenth edition.
Những chủ đề:
Tóm tắt:This book provides the information and encouragement you need to create an estate plan that's right for you. It shows you how to protect your property, provide for children, avoid probate and plan for incapacity. The information in this book will help you formulate your plan and will save you time and money, whether you create your own estate plan or go to a lawyer for assistance.
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:512 pages ; 23 cm
Được phát hành: Berkeley, California : Nolo, [2020]
số ISBN:9781413327786
1413327788