How to grow old : ancient wisdom for the second half of life

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cicero, Marcus Tullius (Tác giả)
Tác giả khác: Freeman, Philip, 1961- (Thông dịch viên), Cicero, Marcus Tullius.
Ngôn ngữ:English
Latin
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:xvii, 196 pages ; 18 cm
Thư mục:Includes bibliographical references.
Được phát hành: Princeton : Princeton University Press, [2016]
số ISBN:9780691167701
0691167702

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PA6308.C2 F7 2016
PA6308.C2 F7 2016 Sẵn có  Đặt Giữ