Personal financial survival : a guide for the 1980s and beyond

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brownstone, David M.
Tác giả khác: Sartisky, Jacques.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả sách:"A Wiley-Interscience publication."
Includes index.
Mô tả vật lý:viii, 364 pages ; 24 cm
Được phát hành: New York : Wiley, [1981]
số ISBN:0471055883

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HG179 .B75
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
HG179 .B75 Sẵn có  Đặt Giữ