Medicare preparing for the challenges of the 21st century

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: National Academy of Social Insurance (U.S.). Conference, NetLibrary, Inc.
Tác giả khác: Reischauer, Robert D. 1941-
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to fulltext
Mô tả sách:Papers presented at the ninth annual conference of the National Academy of Social Insurance, which was held in Washington, D.C., on Jan. 23-24, 1996.
Mô tả vật lý:ix, 329 pages : illustrations ; 23 cm
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: ©1998
số ISBN:0585041652 (electronic bk.)