Frontiers in ovarian cancer science

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Katabuchi, Hidetaka, editor.
Ngôn ngữ:English
Loạt:Comprehensive gynecology and obstetrics.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả vật lý:1 online resource.
Được phát hành: [Place of publication not identified] : Springer, 2017.
số ISBN:9789811041600
9811041601