The coming of age /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Beauvoir, Simone de, 1908-1986.
Tác giả khác: O'Brian, Patrick, 1914-2000.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả sách:Originally published: 1972.
Mô tả vật lý:585 pages ; 23 cm
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: New York : Norton, 1996.
số ISBN:039331443X
9780393314434

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HV1451 .B413 1996
HV1451 .B413 1996 Sẵn có  Đặt Giữ