Financial planning and counseling scales

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Grable, John E., Archuleta, Kristy L., Nazarinia, R. Roudi.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả vật lý:xviii, 647 pages
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2011.
số ISBN:9781441969088 (electronic bk.)
144196908X (electronic bk.)