Personal financial planning : how to plan for your financial freedom

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hallman, G. Victor.
Tác giả khác: Rosenbloom, Jerry S.
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:Second edition.
Những chủ đề:
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:xviii, 408 pages ; 24 cm
Được phát hành: New York : McGraw-Hill, [1978]
số ISBN:0070256411 :

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HG179 .H24 1978
HG179 .H24 1978 Sẵn có  Đặt Giữ