70-something : life, love and limits in the bonus years

"Life in our 70's presents unique challenges as anyone already in or nearing that decade well knows. That's why readers of Judy Kugel's 70-Something: Life, Love and Limits in the Bonus Years frequently find themselves nodding in recognition."--Back cover.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kugel, Judy F. (Tác giả)
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Tóm tắt:"Life in our 70's presents unique challenges as anyone already in or nearing that decade well knows. That's why readers of Judy Kugel's 70-Something: Life, Love and Limits in the Bonus Years frequently find themselves nodding in recognition."--Back cover.
Mô tả vật lý:xvi, 222 pages ; 23 cm
Được phát hành: [Place of publication not identified] : EBook Bakery Books, [2017]
số ISBN:9781938517686
1938517687

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HQ1061 .K78 2017
HQ1061 .K78 2017 Sẵn có  Đặt Giữ