Beyond conformity or rebellion : youth and authority in America

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schwartz, Gary.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả sách:Includes index.
Mô tả vật lý:xi, 307 pages ; 24 cm
Thư mục:Bibliography: pages 295-298.
Được phát hành: Chicago : University of Chicago Press, 1987.
số ISBN:0226742067

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HQ 796 S4186 1987
HQ 796 S4186 1987 Sẵn có  Đặt Giữ