Cicero on the emotions : Tusculan disputations 3 and 4

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cicero, Marcus Tullius.
Tác giả khác: Graver, Margaret.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:xli, 254 pages ; 24 cm
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 225-231) and indexes.
Được phát hành: Chicago : University of Chicago Press, 2002.
số ISBN:0226305775 (alk. paper)
0226305783 (pbk. : alk. paper)

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PA6308.T7 G7313 2002
PA6308.T7 G7313 2002 Sẵn có  Đặt Giữ