Life after work : six retirement stories that can change your life

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dauria, Arthur F.
Tác giả khác: Vom Saal, Walter.
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:ix, 265 pages : illustrations ; 23 cm
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 249-260) and index.
Được phát hành: Montrose, PA : Montrose Publishing, ³2007.
số ISBN:9780979077500 (pbk.)
0979077508 (pbk.)

2nd floor

Chi tiết quỹ từ 2nd floor
Số hiệu: HQ1064.U5 D37 2007
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
HQ1064.U5 D37 2007 Sẵn có  Đặt Giữ