Valentine place : poems

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lehman, David, 1948-
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:94 pages ; 22 cm
Được phát hành: New York : Scribner Paperback Poetry, [1996]
số ISBN:9780684822792
0684822792

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3562.E428 V35 1996
Ghi chú: committed to retain http://eastlibraries.org/retained-materials 20160630 Retained for EAST 20310630 EAST
PS3562.E428 V35 1996 Sẵn có  Đặt Giữ